У зв'язку з відключенням електроенергії оформлення та обробка замовлень може зайняти деякий час
ДОГОВІР роздрібної купівлі-продажу (договір приєднання)
Затверджено
Президентом ТОВ «ЮНАЙС»
Шен Сінан
28.12.2023 року
м. Київ

Даним договором Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙС», іменоване надалі «Продавець», в особі Президентом компанії Шен Сінана, що діє на підставі Статуту, зобов'язується продавати товари, зазначені в каталогах Продавця, будь-яким фізичним особам, які отримали реєстраційний номер та безумовно приєдналися до даного договору, у відповідності зі статтею 634 ЦК України.

Стаття 1. Терміни та визначення:
Продавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙС», що зареєстроване та діє відповідно до законодавства України, ідентифікаційний номер 40947281, юридична: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 49, офіс 9. та фактична адреса: м. Київ–03026 Столичне шосе 100.
Договір приєднання – у відповідності зі ст. 634 Цивільного кодексу України договором приєднання вважається договір, умови якого визначені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах і можуть бути прийняті іншою стороною не інакше як шляхом приєднання до запропонованого договору в цілому.
Договір – даний договір роздрібної купівлі-продажу формує основу взаємовідносин Покупця та Продавця та визначальні права та обов'язки сторін.
Реєстрація – внесення інформації про Покупця в інформаційну базу Продавця та присвоєння йому реєстраційного номера з метою інформування Покупця про новинки продукції, проведені акції, надання знижок і т.п.
Накладна – рахунок/накладна або будь-який інший документ, відповідно до якого товар передається Покупцеві, у якому вказується перелік переданого Товару, дата передачі Товару, загальна вартість купівлі в гривні, номер Покупця, що присвоюється йому в момент реєстрації в якості Консультанта (Реєстраційний номер), та інші необхідні реквізити.
Усі терміни, не вказані в даному розділі, розуміються та трактуються сторонами відповідно до їх значення, яке визначено нормами законодавства України та звичаєм ділового обороту.

Стаття 2. Предмет Договору.
2.1. Відповідно до умов Договору Продавець зобов'язується на підставі замовлень Покупця продавати парфумерно-косметичну Продукцію, побутову хімію та дієтичні добавки (іменовану надалі «Товар»), призначену для особистого, сімейного, домашнього або іншого аналогічного використання, згідно з наявним асортиментом, а Покупець зобов'язується приймати замовлений Товар і оплачувати його на умовах Договору.

Стаття 3. Порядок продажу Товару. Ціна Договору та Порядок розрахунків. Обов'язки Сторін.
3.1. Порядок оформлення, одержання, оплати замовлення, а також відмови від нього або повернення визначаються цим Договором, викладені у каталогах, накладних та інших документах Продавця.
3.2. Ціна Товару фіксується Продавцем у прейскуранті (прайс-листі) Продавця, що діє для каталогу, за яким оформляється замовлення.
3.3. Продавець має право надати Покупцеві знижку при придбанні Товару.
3.4. Продавець має право надати Покупцеві право на оплату Товару з відстроченням платежу. У цьому випадку оплата Товару проводиться Покупцем протягом строку, вказаного у накладній. Дата накладної є датою виникнення зобов'язання по оплаті Товару, якщо інша дата не визначена в накладній у якості дати виникнення зобов'язання по оплаті. Правила продажу Товару з відстроченням платежу встановлюються Продавцем. Продавець має право в односторонньому порядку змінити умови продажу Товару з відстроченням платежу, про що Покупець повідомляється оголошенням, яке вивішується за місцезнаходженням Продавця або доводиться до його відома будь-яким доступним способом: електронною поштою, СМС, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Продавця і т.п. Продавець має право в односторонньому порядку відмовити Покупцеві в продажу Товару з відстроченням платежу.
3.5. Продавець інформує Покупця про асортимент продукції, що продається, шляхом розсилання та іншого поширення товарних каталогів, буклетів, листівок і т.п. Регулярність і порядок поширення визначається на розсуд Продавця. Вартість каталогів, буклетів, листівок що використовуються відповідно до даного пункту для інформування Покупців включається в прейскурантну цін Товару, і у цьому випадку розповсюдження здійснюється без стягнення додаткової плати з Покупця.
3.6. Продавець має право передати або уступити борг Покупця іншій особі у випадку, якщо Покупець у встановлений строк не оплатить придбаний Товар.

4. Відповідальність Сторін.
4.1. Сторони відповідають за невиконання взятих на себе в силу Договору зобов'язань, а також за невиконання зобов'язань, що покладені на Сторони відповідно до Угоди і Правил використання веб-сайту користувачами. У випадку невиконання та неналежного виконання однією зі Сторін зобов'язань за Договором, винна Сторона зобов'язана відшкодувати постраждалій Стороні заподіяний невиконанням або неналежним виконанням документально підтверджений збиток у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Непрямі збитки та упущена вигода відшкодуванню не підлягають.

5. Інші умови Договору.
5.1. Договір (Договір приєднання) набуває чинності для Продавця з дати його затвердження. Договір набуває чинності для Покупця з моменту безумовного прийняття Покупцем положень Договору. Прийняттям Договору є підписання Покупцем особисто або його представником за дорученням першої накладної на товар. Незалежно від встановленого порядку прийняття Договору, будь-які претензії приймаються Продавцем за умови пред'явлення екземпляра накладної, підписаної Покупцем, або чека про оплату, а при їхній відсутності - екземпляра Договору, підписаного Покупцем. Договір укладений на невизначений строк і може бути розірваний кожною зі Сторін в односторонньому порядку з попереднім повідомленням іншої сторони за 5 (п'ять) днів до моменту розірвання.
5.2. Продавець має право змінити умови Договору в односторонньому порядку. Змінений Договір доводиться до відома Покупця будь-яким доступним способом: електронною поштою, СМС, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Продавця і т.п. Такий порядок повідомлення вважається належним незалежно від факту ознайомлення Покупця з інформацією. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту публікації її на сайті. У випадку якщо Покупець не згоден з умовами зміненого Договору, він має право на негайне одностороннє розірвання даного Договору з повідомленням про це Продавця в письмовій формі.
5.3. У випадку якщо Покупець протягом одного року від дати останньої покупки Товару не зробив більше жодної покупки, Договір вважається таким, що втратив чинність. Зазначене положення не позбавляє Покупця права звернутися до Продавця для укладення нового договору в подальшому.
5.4. Покупець, приєднуючись до Договору, дає свою згоду на використання Продавцем і передачу Продавцем персональних даних Покупця для їхньої обробки третім особам на умовах конфіденційності в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Таке використання та/або передача можуть здійснюватися винятково з метою виконання Договору, у порядку та на умовах, визначених Політикою про захист персональних даних.
При цьому виконання Покупцем дій, що підтверджують прийняття ним умов Договору відповідно до пункту 5.1 Договору, також розглядається Сторонами як надання Покупцем письмової згоди на використання та передачу Продавцем його персональних даних. При передачі персональних даних Покупця третім особам, з метою, вказаною в даному пункті, Продавець гарантує використання третіми особами персональних даних Покупця винятково з метою, визначеною Договором і для його виконання, а також забезпечення належного захисту від несанкціонованого доступу до них з боку третіх осіб.
5.5. Покупець, приєднуючись до Договору та приймаючи його умови, дає свою згоду на одержання інформації Продавця, у тому числі рекламної, будь-яким способом, у тому числі мережами електрозв'язку, а саме телефонного, факсимільного, мобільного зв'язку, а також через мережу інтернет.
5.6. Договором не передбачений обов'язковий досудовий (претензійний) порядок вирішення спорів між Сторонами. У випадку виникнення розбіжностей Сторони по можливості вирішують їх шляхом переговорів. Якщо Сторони не прийдуть до єдиного рішення протягом одного місяця з початку переговорів, спір підлягає розгляду в суді відповідно до законодавства України.
5.7. Усі інші відносини Сторін регулюються чинним законодавством України. Недійсність окремих положень даного Договору, в силу їх невідповідності чинному законодавству України, не спричиняє недійсність інших їхніх положень.

6. Реквізити Продавця.
ТОВ «ЮНАЙС»
Код ЄДРПОУ 40947281
Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 49, оф. 9
Адреса для листування: 03026 м. Київ, вул. Столичне шосе 100.
IBAN: UA463052990000026009036212565 в ПАТ КБ «Приватбанк»,
ІПН № 409472826553